Política de privacitat

L’Usuari es compromet a:
a) Fer un ús adequat i lícit del lloc web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb: (i) la legislació aplicable en cada moment, (ii) les condicions generals d’ús del lloc web, (iii) la moral i bons costums generalment acceptats i (iv) l’ordre públic.

b) Proveir-se de tots els mitjans i requeriments tècnics que es necessiten per accedir al lloc web.

c) Facilitar informació veraç en emplenar amb les seves dades de caràcter personal els formularis continguts en el lloc web i/a mantenir actualitzats en tot moment de manera que respongui, en cada moment, a la situació real de l’Usuari. L’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a MOTOS SALVADÓ o/a tercers per la informació que faciliti.

No obstant el que estableix l’apartat anterior l’Usuari haurà així mateix abstenir de:

a) Fer un ús no autoritzat o fraudulent del lloc web i / o dels continguts amb fins o efectes il .lícits, prohibits en aquestes Condicions Generals d’Ús, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.

b) Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del lloc web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés.

c) Provocar danys en els sistemes físics o lògics del lloc web, dels seus proveïdors o de tercers.

d) Introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de E-FORMA’T, dels seus proveïdors o de tercers.

e) Intentar accedir, utilitzar i / o manipular les dades de MOTOS SALVADÓ, tercers proveïdors i altres usuaris.

f) Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

g) Suprimir, ocultar o manipular les notes sobre drets de propietat intel lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de MOTOS SALVADÓ o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que puguin inserir- en els continguts.

h) Obtenir i intentar obtenir els continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat expressament en les pàgines web on es trobin els continguts o, en general , dels que s’utilitzin habitualment a Internet per no comportar un risc de dany o inutilització del lloc web i / o dels continguts.

i) En particular, i/a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, software i, en general, qualsevol classe de material que:

(I) De qualsevol forma sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els tractats internacionals i en la resta de la legislació vigent.

(Ii) Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats o/a l’ordre públic.

(Iii) Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.

(Iv) Incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i / o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i els bons costums generalment acceptades o a l’ordre públic.

(V) Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor.

(Vi) Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l’equilibri psíquic.

(Vii) Es troba protegit per la legislació en matèria de protecció intel•lectual o industrial pertanyent a MOTOS SALVADÓ a tercers sense que hagi estat autoritzat l’ús que es pretengui realitzar.

(Viii) Sigui contrari a l’honor, a la intimitat personal i familiar oa la pròpia imatge de les persones.

(Ix) Constitueixi qualsevol tipus de publicitat.

(X) Incloeu qualsevol tipus de virus o programa que impedeixi el normal funcionament del lloc web.

Si per accedir a alguns dels serveis i / o continguts del lloc web, se li proporcionés una contrasenya, s’obliga a utilitzar-la de manera diligent, mantenint en tot moment en secret. En conseqüència, serà responsable de la seva adequada custòdia i confidencialitat, es compromet a no cedir-la a tercers, de manera temporal o permanent, ni a permetre l’accés als esmentats serveis i / o continguts per part de persones alienes. Igualment, s’obliga a notificar a MOTOS SALVADÓ qualsevol fet que pugui suposar un ús indegut de la seva contrasenya, com, a títol enunciatiu, el seu robatori, pèrdua o l’accés no autoritzat, per tal de procedir a la seva immediata cancel•lació. En conseqüència, mentre no faci la notificació anterior, E-FORMA’T quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l’ús indegut de la seva contrasenya, serà responsabilitat de qualsevol utilització il•lícita dels continguts i / o serveis del lloc web per qualsevol tercer ètic.

Si de manera negligent o dolosa incomplís qualsevol de les obligacions establertes en aquestes Condicions Generals d’Ús, respondrà per tots els danys i perjudicis que d’aquest incompliment puguin derivar per MOTOS SALVADÓ.

6. Responsabilitats
MOTOS SALVADÓ no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes en les pàgines MOTOS SALVADÓ que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control.

MOTOS SALVADÓ no es fa responsable de les decisions que es puguin adoptar com a conseqüència de l’accés als continguts o informacions ofertes.

MOTOS SALVADÓ podrà interrompre el servei o resoldre de manera immediata la relació amb l’Usuari si detecta que un ús de la seva pàgina web o de qualsevol dels serveis oferts en el mateix són contraris a aquestes Condicions Generals d’Ús MOTOS SALVADÓ no es fa responsable per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivades de l’ús del lloc web. Únicament és responsable d’eliminar, com més aviat millor, els continguts que puguin generar aquests perjudicis, sempre que així es notifiqui. En especial no serà responsable dels perjudicis que es poguessin derivar, entre altres, de:

(I) interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de MOTOS SALVADÓ.

(Ii) intromissions il•legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i/a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres.

(Iii) abús indegut o inadequat del lloc web.

(Iv) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest. Els administradors de MOTOS SALVADÓ es reserven el dret de retirar, totalment o parcialment, qualsevol contingut o informació present en el lloc web.

MOTOS SALVADÓ exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la mala utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part dels usuaris de Web. Així mateix, MOTOS SALVADÓ queda exonerat de qualsevol responsabilitat pel contingut i informacions que puguin ser rebudes com a conseqüència dels formularis de recollida de dades, estant els mateixos únicament per a la prestació dels serveis de consultes i dubtes. D’altra banda, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il•lícit o incorrecte d’aquests serveis, pot ser l’Usuari reclamat per E-FORMA’T, dels danys o perjudicis causats.

Vostè defensarà, indemnitzarà i mantindrà a MOTOS SALVADÓ indemne davant qualsevol dany i perjudici que es derivin de reclamacions, accions o demandes de tercers com a conseqüència del seu accés o ús del lloc web. Així mateix, vostè s’obliga a indemnitzar MOTOS SALVADÓ enfront de qualssevol danys i perjudicis, que es derivin de l’ús per la seva part de «robots», «spiders», «crawlers» o eines similars utilitzades amb la finalitat de recaptar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per part seva que imposi una càrrega irraonable sobre el funcionament del lloc web.

7. Hipervincles
L’usuari s’obliga a no reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant hiperenllaç o hipervincle, el lloc web de MOTOS SALVADÓ, així com cap dels seus continguts, excepte autorització expressa i per escrit de MOTOS SALVADÓ.

El lloc web de MOTOS SALVADÓ inclou enllaços a altres llocs web gestionats per tercers, a fi de facilitar l’accés de l’Usuari a la informació d’empreses col•laboradores i / o patrocinadores. Acord amb això, MOTOS SALVADÓ no es responsabilitza del contingut d’aquestes pàgines web, ni es situa en una posició de garant ni / o de part ofertant dels serveis i / o informació que es puguin oferir per tercers a través dels enllaços de tercers.

Es concedeix a l’Usuari un dret limitat, revocable i no exclusiu a crear enllaços a la pàgina principal del lloc web exclusivament per a ús privat i no comercial. Els llocs web que incloguin enllaç al nostre lloc web (i) no podran donar a entendre que E-FORMA’T recomana aquest lloc web o els seus serveis o productes, (ii) no podran falsejar la seva relació amb MOTOS SALVADÓ, ni afirmar que MOTOS SALVADÓ ha autoritzat aquest enllaç, ni incloure marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius de MOTOS SALVADÓ, (iii) no podran incloure continguts que puguin considerar de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que incitin a la violència o la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris a l’ordre públic o il.lícits; (iv) no podran enllaçar a cap pàgina del lloc web diferent de la pàgina principal; (v) ha d’enllaçar amb la mateixa direcció del lloc web, sense permetre que el lloc web que realitzi l’enllaç reprodueixi el lloc web com a part de la seva web o dins d’un dels seus «frames» o crear un «browser» sobre qualsevol de les pàgines del lloc web. MOTOS SALVADÓ podrà demanar, en qualsevol moment, que elimini qualsevol enllaç al lloc web, després de la qual cosa haurà de procedir d’immediat a la seva eliminació. MOTOS SALVADÓ no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació al lloc web.

En conseqüència, MOTOS SALVADÓ no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a aquests llocs web.

8. Protecció de dades
Per utilitzar alguns dels Serveis, els Usuaris han de proporcionar prèviament certes dades de caràcter personal. Per a això, MOTOS SALVADÓ tractarà automatitzadament les Dades Personals en compliment amb la Llei 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el RD de desenvolupament 1720/2007. Per això, l’Usuari pot accedir a la política seguida en el tractament de les dades personals així com l’establiment de les finalitats prèviament establertes, al que disposa en les condicions definides en la Política de Protecció de Dades www.motossalvado.com que presenta Lloc web.

9. Cookies
MOTOS SALVADÓ es reserva el dret d’utilitzar la tecnologia «cookies» al lloc web, per tal de reconèixer com a usuari freqüent i personalitzar l’ús que faci del lloc web mitjançant la preselecció del seu idioma, o continguts més desitjats o específics. Les «cookies» utilitzades pel lloc web, o el tercer que actuï en nom seu, s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si les dades personals de l’usuari.

Les cookies són fitxers enviats a un navegador per mitjà d’un servidor web per a registrar la navegació de l’Usuari en el Lloc Web, quan l’usuari permeti la recepció. Al seu torn podrà eliminar les «cookies» per a això haurà de consultar les instruccions d’ús del seu navegador.

Gràcies a les cookies, resulta possible que MOTOS SALVADÓ reconegui el navegador de l’ordinador utilitzat per l’Usuari amb la finalitat de facilitar continguts i oferir les preferències de navegació o publicitàries que l’usuari, als perfils demogràfics dels usuaris així com per mesurar les visites i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades.

10. Durada i acabament
La prestació del servei d’aquest lloc web i els altres serveis tenen en principi una durada indefinida. No obstant això MOTOS SALVADÓ podrà donar per acabada o suspendre qualsevol dels serveis del portal. Quan sigui això possible, MOTOS SALVADÓ anunciarà la terminació o suspensió de la prestació del servei determinat.

11. Declaracions i Garanties
En general, els continguts i serveis oferts en el lloc web tenen caràcter merament informatiu. Per tant, en oferir-los, MOTOS SALVADÓ atorga garantia ni cap declaració en relació amb els continguts i serveis oferts en el Lloc web, incloent, a títol enunciatiu, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, o comerciabilitat, excepte en la mesura en què per llei no puguin excloure aquestes declaracions i garanties.

12. Força major
MOTOS SALVADÓ no serà responsable en tot en cas d’impossibilitat de prestar servei, si aquesta es deu a interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, revolta, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

13. Resolució de controvèrsies. Llei aplicable i jurisdicció
Les presents Condicions Generals d’Ús, així com l’ús del lloc web, es regiran per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia serà resolta davant els tribunals d’Amposta (Tarragona).

En el cas que qualsevol estipulació de les presents Condicions Generals d’Ús resultés inexigible o nul en virtut de la legislació aplicable o com a conseqüència d’una resolució judicial o administrativa, aquesta inexigibilitat o nul.litat no farà que les presents condicions generals d’ús resultin inexigibles o nul en conjunt. En aquests casos, MOTOS SALVADÓ procedirà a la modificació o substitució de la dita estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura del possible, aconsegueixi l’objectiu i pretensió reflectits en l’estipulació original.